ภาพติดตั้งภายนอกอาคาร
ภาพติดตั้งภายในอาคาร
ภาพติดตั้งภายนอกอาคาร
ภาพติดตั้งภายนอกอาคาร

ตัวอย่างงานก่อนติดตั้ง

MODEL C20 CHAIN ACTUATOR มอเตอร์รุ่น C20 แบบโซ่